Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Formularze wniosków

A. Wniosek o dofinansowanie - pożyczka, dotacja, promesa, przekazanie środków PJB:

 

1. Formularz wniosku wraz z oświadczeniami niezbędnymi do uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW:

- dokumenty wspólne dla wszystkich dziedzin i form dofinansowania

 

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy:

- harmonogram rzeczowo-finansowy zadania z wyłączeniem Edukacji Ekologicznej

- harmonogram rzeczowo-finansowy zadania - Edukacja Ekologiczna

 

3. Karta planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego z podziałem na dziedziny:

- karta planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania z dziedziny Ochrona zasobów wodnych

- karta planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania z dziedziny Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring środowiska/Ochrona przyrody i krajobrazu/Pozostałe zadania ochrony środowiska

- karta planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna

- karta planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania z dziedziny Ochrona Powietrza

- karta planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania z dziedziny Gospodarka odpadami i Ochrona powierzchni Ziemi

 


 

 

B. Wniosek o dofinansowanie - pożyczki i dotacje w ramach Programów Priorytetowych:

 

1. Program priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno ściekowej.

- Wzory formularzy do pobrania

 

2. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

- Wzory formularzy do pobrania

 

3. Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

- Wzory formularzy do pobrania

 

4. Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

- Wzory formularzy do pobrania

 

5. Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Wzory formularzy do pobrania

 

6. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu obejmujące działania realizowane na terenach objętych ochroną lub w stosunku do obiektów poddanych pod ochronę, ujętych w rejestrze albo ewidencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Wzory formularzy do pobrania

 

7. Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

- Wzory formularzy do pobrania

- Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej

- Dane dotyczące pomocy publicznej - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

8. Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych.

- Wzory formularza do pobrania

- Wzory formularza do pobrania dla wspólnot mieszkaniowych

- Oświadczenie dotyczące korzystania z nieruchomości

 


 

 

C. Wniosek o dofinansowanie - pożyczki pomostowe:

- Wzory formularzy do pobrania

 


 

 

D. Wniosek na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej dla PJB na rok 2013:

- Wzory formularzy do pobrania

 


 

 

E. Wniosek o dofinansowanie - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych:

- Wzory formularzy do pobrania

- Lista banków współpracujących z WFOŚiGW w Łodzi

 


 

F. Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki:

- Wzory formularzy do pobrania

 


G. Wniosek o dofinansowanie likwidacji skutków działań żywiołów:

- Wniosek do pobrania

 


H. Część wniosku - Dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy:

- Wniosek do pobrania

 


I. Część wniosku - Dane dotyczące pomocy publicznej:

- de minimis

- de minimis w rolnictwie i rybołóstwie

- pomoc inna (regionalna, horyzontalna i inna)